Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

March 22 2017

fou
fou
Trudno mi było pogodzić się z tym, że nie czuła do mnie (...) prawie nic, a może w ogóle nic. Niekiedy bolało mnie to tak bardzo, że miałem wrażenie jakby ktoś mi dłubał nożem we wnętrznościach. Mimo to godziny, które z nią spędziłem były cenniejsze niż wszystko inne. Pomagała mi zapomnieć o uczuciu samotności, które mi nieustannie towarzyszyło. Rozszerzała granice mojego świata, Dzięki niej mogłem głęboko zaczerpnąć świeżego powietrza. Tylko ona umiała tego dokonać.
— Haruki Murakami
Reposted fromyourtitle yourtitle viacomiendolirica comiendolirica
fou
5356 f159
Reposted fromstayopen stayopen viagabrynia gabrynia
fou
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagabrynia gabrynia
6773 7753 500
Reposted fromhelterskelter helterskelter viagabrynia gabrynia
fou
2118 9a06
Reposted fromdziewcze dziewcze viagabrynia gabrynia
fou
2836 407a
Reposted fromimradioactive imradioactive viagabrynia gabrynia
8670 4be6 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viagabrynia gabrynia
fou
Reposted frombluuu bluuu viagabrynia gabrynia
fou
0501 5076
Reposted fromAyumi Ayumi viagabrynia gabrynia
fou
3798 f525
Reposted froma-antimatter a-antimatter viacudoku cudoku

March 20 2017

fou
3294 2878
Reposted fromcarameltea carameltea vialaparisienne laparisienne
fou
7721 d2bf
fou
fou
8255 b41a
Reposted fromsoulwax soulwax viacomiendolirica comiendolirica
fou
4944 16c3
5873 e245 500
Reposted fromerial erial viacomiendolirica comiendolirica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl