Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

fou
fou
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakudi kudi
8587 c60a
Reposted fromicanread icanread viacudoku cudoku

May 21 2018

fou
7956 e218 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacudoku cudoku
5078 4fbd 500

espnlive:

(。♥ ‿   ♥。)

Reposted fromenyopax enyopax viacoeurina coeurina
fou
4519 2d91 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoeurina coeurina
fou
7676 7c36 500
Reposted fromjustMeee justMeee viacoeurina coeurina

May 20 2018

fou
Reposted fromFlau Flau viaSilentForest SilentForest
0667 601b 500

May 19 2018

fou
Reposted fromFlau Flau viacomiendolirica comiendolirica
fou
fou
5538 06e1 500
Reposted fromboli boli viacomiendolirica comiendolirica

May 18 2018

fou
9939 e195 500
Reposted fromtfu tfu viacudoku cudoku

May 17 2018

fou
3054 8c73
Reposted frominspiro inspiro viapseudooptymistka pseudooptymistka
fou
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frommessinhead messinhead viacudoku cudoku

May 15 2018

4715 4c40 500

everything-thing:

Barcelona, Spain by wonguy974

May 14 2018

fou
5716 a8cc 500
Reposted fromtfu tfu viabezwladnie bezwladnie
fou
8824 1fe0
lisek maruda
Reposted fromwojtku wojtku viabezwladnie bezwladnie
fou
9559 bb8e
Reposted fromkarahippie karahippie viacoeurina coeurina
fou
2377 65d1
Reposted fromEtnigos Etnigos viacomiendolirica comiendolirica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl